Diagnostyka medyczna

Program zajęć  Diagnostyka medyczna  [pobierz]

Liczba godzin: wykład – 20 h, seminarium – 20 h

Kierunek: Zdrowie Publiczne, spec. Monitoring badań klinicznych

Rok studiów: II SUM

Cele:

Zapoznanie studentów z parametrami charakteryzującymi testy diagnostyczne oraz z podstawowymi interpretacjami prawdopodobieństwa wykorzystywanymi w ocenie testów diagnostycznych.

Metody:

W trakcie wykładu studentom zostają przekazane informacje, które następnie zostają przez nich wykorzystane w rozwiązywaniu prostych problemów w trakcie ćwiczeń seminaryjnych.

Umiejętności:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

– obliczyć czułość i swoistość diagnostyczną testu na podstawie prostych danych,

– rozróżnić rodzaje prawdopodobieństw wykorzystywanych w diagnostyce medycznej

–  określić główne cechy charakteryzujące parametry czułości i swoistości diagnostycznej,

– znają dwie metody ustalania mocy predykcyjnej testów: poprzez określenie wartości predykcji i wykorzystanie tw. Bayesa

– potrafią obliczyć iloraz wiarygodności testu

– posługując się nomogramem są w stanie ocenić moc predykcyjną testu odpowiadającą wartości predykcji lub wykorzystaniu analizy bayesowskiej.