Evidence-based medicine

Program zajęć EBM   [pobierz]

Kieunek: Zdrowie publiczne,

Specjalność: Monitoring badań klinicznych

Rok studiów: III licencjat

Liczba godzin: wykłady 35 h, seminaria 15 h

Cele:

Zajęcia mają za zadanie realizację dwóch głównych celów. Pierwszym jest ukazanie słuchaczom funkcji jaką badania kliniczne pełnią, zgodnie z ustaleniami EBM, w procesie tworzenia wytycznych medycznych we współczesnej praktyce lekarskiej. Drugim, jest zapoznanie studentów z metodologią EBM, (charakterystyka różnych typów badań biomedycznych, związanych z nimi procedur alokacji pacjentów jak i zapoznanie słuchaczy z parametrami umożliwiającymi ocenę skuteczności i bezpieczeństwa terapii).

Metody:

W trakcie wykładu studentom zostają przekazane informacje, które następnie zostają przez nich wykorzystane w rozwiązywaniu prostych problemów w trakcie ćwiczeń seminaryjnych.

Umiejętności:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

– obliczyć dla prostych przykładów badań klinicznych ryzyka względne, ryzyka bezwzględne, redukcję ryzyk, iloraz szans, liczbę NNT,

– scharakteryzować różne typy badań biomedycznych,

– zróżnicować badania biomedyczne pod względem wiarygodności uzyskiwanych w nich wyników i uzasadnić to zróżnicowanie, dokonać wyboru najbardziej wiarygodnych badań,

dokonać na prostych przykładach alokacji pacjentów poprzez tworzenie list randomizacyjnych w oparciu o metodę stratyfikacji blokowej i metodę minimalizacji,

– ocenić wyniki uzyskane w analizie podgrup randomizowanych badań i ustalić, które i z jakich powodów można zaakceptować jako wyniki wiarygodne